Cập nhật mẫu Bảng đăng ký số khấu hao TSCĐ theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R106 >

Cập nhật mẫu Bảng đăng ký số khấu hao TSCĐ theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS có thể in được bảng đăng ký số khấu hao tài sản cố định đúng với thông tư 107/2017/TT-BTC

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Vào Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán

2. Nhấn đúp vào Mẫu số 04 - Đăng ký số khấu hao TSCĐ

3. Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn Năm in báo cáo, nhấn Đồng ý

R106-44

4. Kiểm tra số liệu báo cáo

R106-45