Cán bộ QLTS muốn bổ sung mẫu báo cáo theo CV: Công văn số 11934/BTC-QLCS ngày 07/10/2019 của Bộ tài chính

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R119 >

Cán bộ QLTS muốn bổ sung mẫu báo cáo theo CV: Công văn số 11934/BTC-QLCS ngày 07/10/2019 của Bộ tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Giúp cán bộ quản lý tài sản Sở/Phòng tài chính có thể in được mẫu báo cáo theo công văn số 11934/BTC-QLCS ngày 07/10/2019 của Bộ tài chính

2. Chi tiết thay đổi

- Từ phiên bản R119, phần mềm bổ sung mẫu báo cáo Biểu 1A: Tổng hợp tình hình theo dõi quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất.

Chi tiết các bước, anh/chị thực hiện như sau:  

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo quản trị\Biểu số 01A: Tổng hợp tình hình theo dõi quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất

2. Trên tham số báo cáo, chọn Thời gian cần in báo cáo. Lựa chọn in báo cáo tài sản của đơn vị hay in báo cáo tổng hợp. Nhấn Đồng ý

QLTS_LSPT_R119_0009

4. Kiểm tra số liệu trên báo cáo

QLTS_LSPT_R119_0010