Phiên bản R119

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R119

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R119:

Cán bộ QLTS cấp trên muốn biết số lượng đơn vị đã mua phần mềm theo từng huyện, Sở để báo cáo lãnh đạo

Cán bộ QLTS muốn in riêng sổ TSCĐ cho từng bộ phận sử dụng để phục vụ nhu cầu quyết toán riêng

Đơn vị chủ quản muốn biết danh sách các đơn vị có phát sinh biến động tăng, giảm TSCĐ có giá trị trên 500 triệu để thực hiện trao đổi thông tin ĐKTS nhanh chóng hơn

Cán bộ QLTS muốn bổ sung mẫu báo cáo theo CV: Công văn số 11934/BTC-QLCS ngày 07/10/2019 của Bộ tài chính

Cán bộ QLTS Sở tài chính muốn tổng hợp tình hình tăng, giảm TSCĐ để kiểm soát số lượng và giá trị TSCĐ biến động trong năm