Cán bộ QLTS cấp trên muốn biết số lượng đơn vị đã mua phần mềm theo từng huyện, Sở để báo cáo lãnh đạo

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R119 >

Cán bộ QLTS cấp trên muốn biết số lượng đơn vị đã mua phần mềm theo từng huyện, Sở để báo cáo lãnh đạo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Giúp cán bộ quản lý tài sản đơn vị chủ quản có thể dễ dàng nắm được số lượng đơn vị đã mua phần mềm theo từng Huyện, Sở để báo cáo lãnh đạo.

2. Chi tiết thay đổi

- Trước phiên bản R119, chương trình đã thống kê đầy đủ số lượng đơn vị mua phần mềm trên toàn tỉnh tuy nhiên chưa thống kê riêng được theo từng huyện, từng sở.

- Từ phiên bản R119, tại màn hình Danh sách đơn vị mua phần mềm, bổ sung thêm cột thông tin Trực thuộc đơn vị giúp cán bộ quản lý tài sản đơn vị chủ quản có thể dễ dàng nắm được số lượng đơn vị đã mua phần mềm theo từng Huyện, Sở.

Chi tiết các bước, anh/chị thực hiện như sau:  

1. Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo. Chọn tab Danh sách đơn vị mua phần mềm

2. Tại đây chương trình bổ sung cột thông tin Trực thuộc đơn vị

QLTS_LSPT_R119_002

4. Có thể nhấn Xuất khẩu để theo dõi danh sách dưới dạng file excel.

QLTS_LSPT_R119_003