Cán bộ QLTS muốn in riêng sổ TSCĐ cho từng bộ phận sử dụng để phục vụ nhu cầu quyết toán riêng

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R119 >

Cán bộ QLTS muốn in riêng sổ TSCĐ cho từng bộ phận sử dụng để phục vụ nhu cầu quyết toán riêng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Giúp cán bộ quản lý tài sản có thể in riêng số TSCĐ cho từng bộ phận sử dụng để phục vụ nhu cầu quyết toán riêng

2. Chi tiết thay đổi

- Trước phiên bản R119, chương trình đã có mẫu báo cáo S24-H: Sổ tài sản cố định theo thông tư 107/2017/TT-BTC tuy nhiên trên báo cáo này lại chưa có thông tin bộ phận sử dụng nên không cho phép in riêng mỗi bộ phận sử dụng là một sổ.

- Từ phiên bản R119, khi in báo cáo S24-H: Sổ tài sản cố định thì phần mềm bổ sung tham số Bộ phận sử dụng cho phép cán bộ quản lý tài sản có thể in riêng sổ TSCĐ cho từng bộ phận riêng biệt

Chi tiết các bước, anh/chị thực hiện như sau:  

1. Vào Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán

2. Nhấn đúp vào Mẫu số S24-H: Sổ tài sản cố định

3. Trên giao diện Tham số báo cáo, bổ sung thêm tham số Bộ phận sử dụng ,lựa chọn tham số báo cáo theo nhu cầu.

QLTS_LSPT_R119_004

4. Kiểm tra số liệu báo cáo

QLTS_LSPT_R119_005