Đơn vị chủ quản muốn biết danh sách các đơn vị có phát sinh biến động tăng, giảm TSCĐ có giá trị trên 500 triệu để thực hiện trao đổi thông tin ĐKTS nhanh chóng hơn

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R119 >

Đơn vị chủ quản muốn biết danh sách các đơn vị có phát sinh biến động tăng, giảm TSCĐ có giá trị trên 500 triệu để thực hiện trao đổi thông tin ĐKTS nhanh chóng hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Giúp cán bộ quản lý tài sản của đơn vị chủ quản có thể nắm được danh sách các đơn vị có phát sinh biến động tăng, giảm TSCĐ có giá trị trên 500 triệu để thực hiện trao đổi thông tin ĐKTS

2. Chi tiết thay đổi

- Trước phiên bản R119, cán bộ quản lý tài sản đơn vị chủ quản xác định các đơn vị có phát sinh trong năm bằng cách in Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ hoặc Biểu số 0406 - Tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản Nhà nước. Tuy nhiên, các báo cáo này lấy lên cả những đơn vị không phát sinh biến động nào khiến báo cáo dài và gây tốn giấy. Đồng thời khi đối chiếu, cán bộ QLTS phải vào chức năng Tra cứu và tìm từng đơn vị và lọc theo từng loại đối chiếu gây mất thời gian.

- Từ phiên bản R119, tại màn hình Trao đổi thông tin với CSDL Quốc gia cho phép cán bộ QLTS có thể lọc ra được những đơn vị có phát sinh biến động tăng giảm TSCĐ có giá trị trên 500 triệu đồng bằng cách lấy dữ liệu . Đồng thời với các báo cáo đặc thù của Thái Bình, phần mềm cho phép in được các báo cáo sau không hạn chế thời gian:

Mẫu số 02a-ĐK/TSNN - Phần 1: Tổng hợp tài sản nhà nước (Đặc thù tỉnh Thái Bình)

Mẫu số 02a-ĐK/TSNN - Phần 2: Tổng hợp tài sản nhà nước (Đặc thù tỉnh Thái Bình)

Mẫu số 02a-ĐK/TSNN - Phần 3: Tổng hợp tài sản nhà nước (Chi tiết đến từng đơn vị QLTS)

Mẫu số 02c-ĐK/TSNN - Phần 3: Báo cáo tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản nhà nước (Chi tiết đến từng đơn vị QLTS)

Chi tiết các bước, anh/chị thực hiện như sau:  

- Với màn hình Trao đổi thông tin với CSDL Quốc gia:

1. Vào menu Tài sản\Trao đổi thông tin với CSDL Quốc gia về TSNN

2. Tại màn hình Trao đổi thông tin với CSDL Quốc gia về TSNN, chọn Kỳ dữ liệu Dữ liệu về tài sản

3. Nhấn Lấy dữ liệu, phần mềm cho phép lấy lên thông tin của các đơn vị có phát sinh biến động tăng, giảm TSCĐ.

QLTS_LSPT_R119_006

4. Tích chọn những đơn vị cần xuất khẩu dữ liệu. Nhấn Thực hiện

QLTS_LSPT_R119_007

- Với các báo cáo đặc thù của Thái Bình, phần mềm cho phép in các báo cáo không hạn chế thời điểm xem (trước kia chỉ có thể xem dữ liệu trước năm 2017)

Mẫu số 02a-ĐK/TSNN - Phần 1: Tổng hợp tài sản nhà nước (Đặc thù tỉnh Thái Bình)

Mẫu số 02a-ĐK/TSNN - Phần 2: Tổng hợp tài sản nhà nước (Đặc thù tỉnh Thái Bình)

Mẫu số 02a-ĐK/TSNN - Phần 3: Tổng hợp tài sản nhà nước (Chi tiết đến từng đơn vị QLTS)

Mẫu số 02c-ĐK/TSNN - Phần 3: Báo cáo tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản nhà nước (Chi tiết đến từng đơn vị QLTS)
QLTS_LSPT_R119_008