Tích hợp MISAID vào phần mềm QLTS.VN

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R120 >

Tích hợp MISAID vào phần mềm QLTS.VN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Tài khoản MISA là tài khoản dùng cho mỗi khách hàng sử dụng sản phẩm của MISA, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng:

​​​Tăng cường bảo mật, gia tăng lợi ích dịch vụ của MISA.

Dễ dàng lấy lại mật khẩu khi cần.

Chỉ sử dụng 1 tài khoản duy nhất cho tất cả các sản phẩm của MISA, không phải quản lý ghi nhớ nhiều tài khoản.

2. Hướng dẫn đăng nhập bằng tài khoản MISA

Bước 1: Đăng nhập vào bằng tài khoản cũ

1. Trên màn hình Đăng nhập, nhập tài khoản cũ mà anh/chị vẫn sử dụng để đăng nhập vào chương trình.

2. Nhấn Đăng nhập.

Dang nhap MISA ID_01

Bước 2: Nhập thông tin SĐT và email cá nhân

1. Sau khi đăng nhập vào phần mềm, chương trình hiển thị màn hình Xác thực thông tin khách hàng.

Dang nhap MISA ID_02

2. Nhập thông tin cá nhân: Họ và đệm, Tên, Số điện thoại di động, Email để đăng ký tài khoản MISA.

Dang nhap MISA ID_03

3. Nhấn Cập nhật.

Trường hợp 1: Nếu SĐT đã từng dùng để đăng kí MISA ở 1 phần mềm khác của MISA => nhập Mã xác nhận được gửi về SĐT.

Dang nhap MISA ID_04

Trường hợp 2: Nếu SĐT chưa từng dùng để đăng kí MISA ở 1 phần mềm khác của MISA => nhập Mã xác nhận được gửi về SĐT, nhập Mật khẩu đã tạo tài khoản MISA bằng số điện thoại đó.

Dang nhap MISA ID_05

4. Nhấn Xác nhận.

5. Chương trình liên kết tài khoản MISA thành công.

Anh/chị lưu ý từ lần đăng nhập sau thì sử dụng số điện thoại để sử dụng thay cho tài khoản admin.

Đồng thời, số điện thoại này có thể đăng nhập vào tất cả các ứng dụng của MISA.

Dang nhap MISA ID_06

6. Nhấn Tiếp tục làm việc để tiếp tục làm việc với phần mềm.

Bước 3: Từ lần đăng nhập sau, đăng nhập lại bằng MISA ID thì sẽ xảy ra các trường hợp sau

hmtoggle_plus1Trường hợp 1: Nếu anh/chị nhớ tài khoản MISA và nhập mật khẩu đúng => Đăng nhập lại và làm việc bình thường

1.Chọn đơn vị.

2.Nhập Tên đăng nhập: Số điện thoạiMật khẩu (Mật khẩu để đăng ký tài khoản MISA).

3.Nhấn Đăng nhập.

Dang nhap MISA ID_TH1_01

hmtoggle_plus1Trường hợp 2: Nếu anh/chị nhớ tài khoản MISA nhưng quên mật khẩu hoặc nhập mật khẩu sai => sử dụng chức năng Quên mật khẩu

1. Nếu nhớ tài khoản MISA nhưng quên mật khẩu hoặc nhập mật khẩu sai => chương trình hiển thị thông báo sau:

2. Nhấn Quên mật khẩu.

Dang nhap MISA ID_TH2_01

3. Nhập Mã xác thực theo các chữ/số bên cạnh. Nhấn Lấy lại mật khẩu.

Dang nhap MISA ID_TH2_02

4. Nhập Mã xác nhận được gửi đến số điện thoại. Nhấn Xác nhận.

Dang nhap MISA ID_TH2_03

5. Nhập mật khẩu mới có ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt.

6. Nhập lại mật khẩu mới lần nữa. Nhấn Đồng ý.

Dang nhap MISA ID_TH2_04

7. Chương trình cập nhật mật khẩu thành công.

8. Nhập Mật khẩu mới đặt lại, nhấn Đăng nhập.

Dang nhap MISA ID_TH2_05

9. Tại đây, anh/chị có thể xem được thông tin tài khoản MISA. Ngoài ra, có thể thay đổi mật khẩu bằng cách nhấn Thay đổi.

Dang nhap MISA ID_TH2_06

10. Sau đó vào phần mềm QLTS, nhập tài khoản MISA và mật khẩu mới đặt lại để đăng nhập vào phần mềm.

Dang nhap MISA ID_TH1_01

hmtoggle_plus1Trường hợp 3: Nếu anh/chị không nhớ tài khoản MISA nhưng nhớ mật khẩu của tài khoản MISA => chương trình hiển thị gợi ý về tài khoản MISA

1. Nếu không nhớ tài khoản MISA (Số điện thoại) nhưng nhớ mật khẩu của tài khoản MISA thì nhập Tên đăng nhập là tài khoản cũ (ví dụ như admin), nhập đúng mật khẩu cũ.

2. Nhấn Đăng nhập => chương trình hiển thị câu gợi ý.

Dang nhap MISA ID_TH3_01

3. Sử dụng số điện thoại để đăng nhập vào chương trình.

Dang nhap MISA ID_TH1_01

Nếu quên mật khẩu tài khoản MISA thì sử dụng chức năng Quên mật khẩu, xem các bước hướng dẫn chi tiết ở trường hợp 2.

hmtoggle_plus1Trường hợp 4: Nếu nhiều người dùng chung 1 tài khoản MISA, khi CBNV đang quản lý tài khoản MISA nghỉ việc/điều chuyển công tác...

1.Chọn vai trò là admin cho cán bộ khác bằng cách vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng.

2. Nhấn Thêm để khai báo thêm 1 cán bộ khác. Khai báo thông tin cho cán bộ đó. Nhấn Đồng ý.

Dang nhap MISA ID_TH4_01

3.Chọn CBNV cần bàn giao lại, nhấn Chọn vai trò.

4.Tích chọn vai trò là Kế toán cho CBNV đó. Nhấn Đồng ý.

Dang nhap MISA ID_TH4_02

5. Sau đó đăng nhập vào chương trình bằng tài khoản của CBNV được bàn giao (tên đăng nhập và mật khẩu là tên đăng nhập cũ và mật khẩu cũ chưa liên kết tài khoản MISA). Nhấn Đăng nhập.

Dang nhap MISA ID_TH4_03

6.Nhập các thông tin cá nhân và số điện thoại. Nhấn Cập nhật.

Dang nhap MISA ID_TH4_04

7.Nhập Mã xác nhận được gửi tới số điện thoại và Mật khẩu để đăng ký tài khoản MISA thành công. Nhấn Xác nhận.

Dang nhap MISA ID_TH4_05

8.Sau đó, vào menu Quản lý người dùng, chọn đến CBNV nghỉ việc/điều chuyển công tác..., chọn tab Vai trò, nhấn Xóa để xóa quyền quản trị.

Dang nhap MISA ID_TH4_06