Phiên bản R120

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R120

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R120:

Cán bộ QLTS muốn in mẫu Báo cáo tình hình công cụ dụng cụ (Đặc thù Vĩnh Long) để gửi lên đơn vị chủ quản

Tích hợp MISAID vào phần mềm QLTS.VN