Cán bộ QLTS muốn in Báo cáo tình hình công cụ dụng cụ để nộp lên cơ quan chủ quản (Đặc thù Vĩnh Long)

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R120 >

Cán bộ QLTS muốn in Báo cáo tình hình công cụ dụng cụ để nộp lên cơ quan chủ quản (Đặc thù Vĩnh Long)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Bổ sung mẫu Báo cáo tình hình công cụ dụng cụ (Đặc thù Vĩnh Long) để các đơn vị gửi lên cơ quan chủ quản theo quy định của Sở tài chính Vĩnh Long.

2. Chi tiết thay đổi

- Trước phiên bản R120, phần mềm QLTS.VN có Mẫu số 02 - Báo cáo tình hình sử dụng CCDC (Đặc thù Vình Long) nhưng chỉ lấy các TSCĐ có nguyên giá <5.000.000 đ và không đáp ứng được nhu cầu của đơn vị hiện tại.

- Từ phiên bản R120, bổ sung mẫu Báo cáo tình hình công cụ dụng cụ (Đặc thù Vĩnh Long) để các đơn vị gửi lên cơ quan chủ quản theo quy định của Sở tài chính Vĩnh Long.

Chi tiết các bước, anh/chị thực hiện như sau:  

* Đơn vị QLTS

1. Vào Báo cáo\Báo cáo quản trị

2. Nhấn đúp vào Báo cáo tình hình công cụ dụng cụ (Đặc thù Vĩnh Long). Trên giao diện Tham số báo cáo:

Chọn Kỳ báo cáo

Nhấn Đồng ý

2019-12-06_18-13-49

4. Kiểm tra số liệu báo cáo

2019-12-06_18-14-35

* Đơn vị tổng hợp toàn đơn vị

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo quản trị

2. Nhấn đúp vào Báo cáo tình hình công cụ dụng cụ (Đặc thù Vĩnh Long). Trên giao diện Tham số báo cáo:

Chọn Kỳ báo cáo

Tích chọn In báo cáo tổng hợp

Nhấn Đồng ý

2019-12-06_18-04-00

3. Kiểm tra số liệu báo cáo

2019-12-06_18-04-28

* Đơn vị tổng hợp in báo cáo chi tiết theo từng đơn vị

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo quản trị

2. Nhấn đúp vào Báo cáo tình hình công cụ dụng cụ (Đặc thù Vĩnh Long). Trên giao diện Tham số báo cáo:

Chọn Kỳ báo cáo

Tích chọn In báo cáo tổng hợp

Tích chọn In chi tiết theo từng đơn vị

Nhấn Đồng ý

2019-12-06_18-05-15

3. Kiểm tra số liệu báo cáo

2019-12-06_18-05-51