Cán bộ QLTS kiến nghị khi lập Đề nghị trang cấp, cho phép in được Danh sách tài sản đề nghị trang cấp cho tất cả các phòng ban trong đơn vị

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R62 >

Cán bộ QLTS kiến nghị khi lập Đề nghị trang cấp, cho phép in được Danh sách tài sản đề nghị trang cấp cho tất cả các phòng ban trong đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép cán bộ Quản lý tài sản khi lập phiếu Đề nghị trang cấp, có thể lập được cho đồng thời nhiều phòng ban trên cùng một phiếu đề nghị, đồng thời in ra được một phiếu đề nghị chung cho nhiều phòng ban

 

Hướng dẫn chi tiết

- Trên menu Tài sản, thêm mới một chứng từ Đề nghị trang cấp

- Thêm một vài tài sản thuộc nhiều phòng ban khác nhau

 

them moi de nghi trang cap

 

- Nhấn Báo cáo, chọn Phiếu đề nghị trang cấp

 

 

phieu de nghi trang cap 1