Các vấn đề phát triển trong phiên bản R62

 

1.Nghiệp vụ mới

1.Cán bộ QLTS muốn bổ sung mẫu C23 - HD báo cáo kiểm kê công cụ dụng cụ theo quyết định 19/2006

2.Kế toán muốn bổ sung Báo cáo kiểm kê công cụ dụng cụ (mẫu phòng ban)

 

2.Nghiệp vụ thay đổi

1.Kế toán muốn sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng tại Phòng ban cha không lấy chứng từ điều chuyển CCDC giữa các phòng ban con để in và nộp báo cáo cho cấp trên

2.Cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp mong muốn xem được số liệu tổng cộng trên báo cáo công khai: biểu số 01

3.Cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp mong muốn xem được số liệu tổng cộng trên báo cáo công khai: biểu số 02

4.Cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp mong muốn xem được số liệu tổng cộng trên báo cáo công khai: biểu số 04

5.Cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp mong muốn xem được số liệu tổng cộng trên báo cáo công khai: biểu số 05

6.Cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp mong muốn xem được số liệu tổng cộng trên báo cáo công khai: biểu số 06

7.Cán bộ QLTS kiến nghị khi lập Đề nghị trang cấp, cho phép in được Danh sách tài sản đề nghị trang cấp cho tất cả các phòng ban trong đơn vị

8.Cán bộ QLTS mong muốn in biên bản kiểm kê, sắp xếp thứ tự hiển thị tài sản theo năm ghi tăng để đáp ứng nhu cầu quản lý của địa phương

9.Cán bộ QLTS mong muốn in được biểu mẫu Phụ lục Tổng hợp TSCĐ đề nghị thanh lý của đơn vị HCSN, để đáp ứng nhu cầu quản lý của địa phương

10.Cán bộ QLTS mong muốn khi đơn vị điều chuyển tài sản giữa các tổ/nhóm trong cùng 1 phòng ban thì khi in Sổ tài sản cố định tại nơi sử dụng theo phòng cha số liệu không hiển thị chứng từ điều chuyển nội bộ này

11.Cán bộ QLTS mong muốn khi đơn vị điều chuyển TSCĐ, CCDC giữa các tổ/nhóm trong cùng 1 phòng ban, thì khi in Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng theo phòng cha số liệu không hiển thị chứng từ điều chuyển nội bộ này

 

3.Tiện ích

1.Cán bộ QLTS muốn ghi giảm những tài sản đã được đề nghị xử lý từ năm trước (hiện tại chỉ ghi giảm được những tài sản đề nghị xử lý trong năm)

2.Cuối năm, khi gửi báo cáo cho cấp trên, Cán bộ QLTS muốn phần mềm có nhắc nhở nếu Cán bộ QLTS chưa tính hao mòn hoặc kiểm kê tài sản để đảm bảo báo cáo gửi cho cấp trên chính xác

3.Các bộ QLTS mong muốn, phần mềm có thông báo lý do cho các tài sản không thực hiện được một nghiệp vụ bất kỳ, để CB QLTS hiểu được lý do, tránh mất thời gian tìm hiểu