Kế toán muốn sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng tại Phòng ban cha không lấy chứng từ điều chuyển CCDC giữa các phòng ban con để in và nộp báo cáo cho cấp trên

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R62 >

Kế toán muốn sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng tại Phòng ban cha không lấy chứng từ điều chuyển CCDC giữa các phòng ban con để in và nộp báo cáo cho cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để giúp đơn vị có thể dễ dàng đối chiếu số liệu giữa các báo cáo chi tiết Công cụ dụng cụ theo từng phòng ban, từ phiên bản R62, khi in các báo cáo:

 

oSổ theo dõi Công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng

oSổ theo dõi Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng

oBáo cáo tình hình tăng giảm Công cụ dụng cụ

 

Nếu đơn vị chọn in theo bộ phận sử dụng mà trong bộ phận đó có chứng từ điều chuyển giữa các phòng ban con thì chứng từ điều chuyển đó sẽ không hiển thị lên các báo cáo trên.

 

Ví dụ: Tại đơn vị phòng Tổng hợp (bao gồm 2 phòng ban con là Phòng Công đoàn và Phòng Bảo vệ), ngày 04/12/2015 có phát sinh chứng từ điều chuyển công cụ dụng cụ từ phòng Công đoàn sang phòng Bảo vệ

 

dieu chuyen CCDC

 

- Khi in báo cáo Sổ theo dõi Công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng tại phòng Tổng hợp, chứng từ điều chuyển nội bộ đó sẽ không hiển thị lên báo cáo

 

so theo doi ccdc tai noi sd không len dieu chuyen