Kế toán muốn bổ sung Báo cáo kiểm kê công cụ dụng cụ (mẫu phòng ban)

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R62 >

Kế toán muốn bổ sung Báo cáo kiểm kê công cụ dụng cụ (mẫu phòng ban)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trên phiên bản R62, phần mềm bổ sung thêm Báo cáo biên bản kiểm kê công cụ dụng cụ - Mẫu phòng ban hiển thị thông tin chi tiết của công cụ dụng cụ đang sử dụng tại từng phòng ban trong đơn vị.

 

Hướng dẫn chi tiết

- Đăng nhập vào đơn vị quản lý tài sản.

- Thực hiện lập chứng từ kiểm kê trong kỳ

- Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán, kích đúp vào Báo cáo kiểm kê công cụ dụng cụ - Mẫu phòng ban. Chương trình sẽ hiển thị lên bảng tham số

 

tham so bc kiem ke ccdc phong ban

 

- Chọn kỳ báo cáo và Bộ phận sử dụng mong muốn, sau đó nhấn Đồng ý

 

bao cao kiem ke ccdc mau phong ban

 

bao cao kk ccdc mau phng ban 2