Cán bộ QLTS muốn bổ sung mẫu C23-HD: Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo quyết định 19/2006

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R62 >

Cán bộ QLTS muốn bổ sung mẫu C23-HD: Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo quyết định 19/2006

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trên phiên bản R62 QLTS.VN cho phép người dùng in mẫu C23-HD: Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo quyết định 19/2006.

 

Hướng dẫn chi tiết

1. In tại chứng từ kiểm kê CCDC chi tiết

- Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN. Vào menu Công cụ dụng cụ\Quản lý công cụ dụng cụ\Kiểm kê, thêm mới 1 chứng từ Kiểm kê

 

them chung tu kiem ke

 

- Trên phiếu kiểm kê Công cụ dụng cụ, người dùng có thể phân loại Công cụ dụng cụ theo 3 loại phẩm chất: Còn tốt 100%, Kém phẩm chất, Mất phẩm chất bằng cách điền số lượng Công cụ dụng cụ vào cột phẩm chất tương ứng

 

so luong ccdc theo pham chat

 

- Sau  khi cập nhật số lượng Công cụ dụng cụ theo phẩm chất tương ứng, nhấn Cất. Nhấn Báo cáo, chọn C23-HD: Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

 

 

bien ban kk ccdc mau c23hd

 

 

2. In tại màn hình danh sách chứng từ kiểm kê Công cụ dụng cụ

- Người dùng cũng có thể in Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa tại màn hình danh sách chứng từ kiểm kê Công cụ dụng cụ bằng cách tích chọn một chứng từ kiểm kê trên danh sách, nhấn Báo cáo, chọn C23-HD: Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

 

in bienban kiem ke tu man hinh danh sach kk