Cuối năm, khi gửi báo cáo cho cấp trên, Cán bộ QLTS muốn phần mềm có nhắc nhở nếu Cán bộ QLTS chưa tính hao mòn hoặc kiểm kê tài sản để đảm bảo báo cáo gửi cho cấp trên chính xác

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R62 >

Cuối năm, khi gửi báo cáo cho cấp trên, Cán bộ QLTS muốn phần mềm có nhắc nhở nếu Cán bộ QLTS chưa tính hao mòn hoặc kiểm kê tài sản để đảm bảo báo cáo gửi cho cấp trên chính xác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cuối năm, khi gửi báo cáo lên cấp trên theo kỳ Tháng 12, Quý IV hoặc Cả năm, nếu trong kỳ cán bộ quản lý tài sản chưa thực hiện tính hao mòn hoặc kiểm kê tài sản thì phần mềm sẽ hiển thị dòng nhắc nhở để đảm bảo báo cáo gửi cho cấp trên được chính xác

 

canh bao chua tinh hao mon

 

- Trong trường hợp cán bộ quản lý tài sản vẫn muốn gửi báo cáo lên cấp trên mặc dù chưa tính hao mòn và kiểm kê, chỉ cần tích chọn báo cáo cần lập và nhấn Lập báo cáo như bình thường.