Các bộ QLTS mong muốn, phần mềm có thông báo lý do cho các tài sản không thực hiện được một nghiệp vụ bất kỳ, để CB QLTS hiểu được lý do, tránh mất thời gian tìm hiểu

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R62 >

Các bộ QLTS mong muốn, phần mềm có thông báo lý do cho các tài sản không thực hiện được một nghiệp vụ bất kỳ, để CB QLTS hiểu được lý do, tránh mất thời gian tìm hiểu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng này giúp cán bộ QLTS biết được lý do vì sao một số tài sản không thể đánh giá lại tại thời điểm thực hiện đánh giá lại.

 

Hướng dẫn chi tiết

- Tại menu Tài sản, lập mới một chứng từ Đánh giá lại

- Trên giao diện chi tiết của chứng từ Đánh giá lại, cán bộ quản lý tài sản có thể xem chi tiết lý do và các câu hỏi thường găp khi không chọn được tài sản để đánh giá lại bằng cách nhấn vào "Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây"

 

luu y khi them danh gia lai