Cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp mong muốn xem được số liệu tổng cộng trên báo cáo công khai: biểu số 04

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R62 >

Cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp mong muốn xem được số liệu tổng cộng trên báo cáo công khai: biểu số 04

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trên báo cáo công khai biểu số 04 - Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác, cho phép cán bộ quản lý tài sản nhìn được số liệu Tổng cộng thông tin Nguyên giá và Giá trị còn lại của tất cả tài sản

 

Hướng dẫn chi tiết

- Đăng nhập vào đơn vị quản lý tài sản.

- Vào menu Báo cáo\Báo cáo công khai, kích đúp chuột vào báo cáo Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác hoặc chọn báo cáo Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác và nhấn Xem báo cáo, chương trình sẽ hiển thị lên bảng tham số

 

tham so bao cao 04

 

- Trên bảng tham số báo cáo đã mặc định tích chọn Hiển thị dòng tổng cộng, cán bộ quản lý tài sản chỉ cần nhấn Đồng ý để in ra được báo cáo

 

bao cao cong khai 04

 

bao cao cong khai 04 a