Cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp mong muốn xem được số liệu tổng cộng trên báo cáo công khai: biểu số 05

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R62 >

Cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp mong muốn xem được số liệu tổng cộng trên báo cáo công khai: biểu số 05

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trên báo cáo công khai biểu số 05 - Công khai việc cho thuê tài sản nhà nước, cho phép cán bộ quản lý tài sản quản lý được tổng số tiền thu được từ việc cho thuê tài sản trong năm và tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc cho thuê tài sản trong năm.

 

Hướng dẫn chi tiết

- Đăng nhập vào đơn vị quản lý tài sản.

- Vào menu Báo cáo\Báo cáo công khai, kích đúp chuột vào báo cáo Công khai việc cho thuê tài sản nhà nước hoặc chọn báo cáo Công khai việc cho thuê tài sản nhà nước và nhấn Xem báo cáo, chương trình sẽ hiển thị lên bảng tham số

 

tham so bao cao 01

 

- Trên bảng tham số báo cáo đã mặc định tích chọn Hiển thị dòng tổng cộng, cán bộ quản lý tài sản chỉ cần nhấn Đồng ý để in ra được báo cáo

 

bao cao cong khai 05