Cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp mong muốn xem được số liệu tổng cộng trên báo cáo công khai: biểu số 06

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R62 >

Cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp mong muốn xem được số liệu tổng cộng trên báo cáo công khai: biểu số 06

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trên báo cáo công khai biểu số 06 - Công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác, cho phép cán bộ quản lý tài sản nhìn được số liệu Tổng cộng thông tin Nguyên giá và Giá trị còn lại của tất cả tài sản nhà nước được điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng,.... trong kỳ.

 

Hướng dẫn chi tiết

- Đăng nhập vào đơn vị quản lý tài sản.

- Vào menu Báo cáo\Báo cáo công khai, kích đúp chuột vào báo cáo Công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác hoặc chọn báo cáo Công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác và nhấn Xem báo cáo, chương trình sẽ hiển thị lên bảng tham số

 

tham so bao cao 06

 

- Trên bảng tham số báo cáo đã mặc định tích chọn Hiển thị dòng tổng cộng, cán bộ quản lý tài sản chỉ cần nhấn Đồng ý để in ra được báo cáo

 

bao cao 06