Cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp mong muốn xem được số liệu tổng cộng trên báo cáo công khai: biểu số 02

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R62 >

Cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp mong muốn xem được số liệu tổng cộng trên báo cáo công khai: biểu số 02

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trên báo cáo công khai biểu số 02 - Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước, cho phép cán bộ quản lý tài sản nhìn được số liệu Tổng cộng thông tin Đơn giá mua và giá trị sử dụng các khoản khuyến mãi, hoa hồng, chiết khấu (nếu có).

 

Hướng dẫn chi tiết

- Đăng nhập vào đơn vị quản lý tài sản.

- Vào menu Báo cáo\Báo cáo công khai, kích đúp chuột vào báo cáo Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước hoặc chọn báo cáo Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước và nhấn Xem báo cáo, chương trình sẽ hiển thị lên bảng tham số

 

tham so bao cao 02

 

- Trên bảng tham số báo cáo đã mặc định tích chọn Hiển thị dòng tổng cộng, cán bộ quản lý tài sản chỉ cần nhấn Đồng ý để in ra được báo cáo

 

bao cao cong khai 02