Phiên bản R61

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R61

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R61

1. Tổng Kiểm toán NN muốn in B04-H: báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ toàn ngành chi tiết đến từng đơn vị sử dụng ở mỗi loại tài sản

2. Cán bộ QLTS mong muốn hiển thị số liệu trên các báo cáo Công khai quản lý sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác, sắp xếp được nhóm tài sản theo Năm ghi tăng đế đáp ứng nhu cầu quản lý của địa phương

3. Cán bộ QLTS mong muốn thay đổi cách hiển thị số liệu trên sổ tổng hợp TSCĐ của đơn vị HCSN theo nhu cầu quản lý của địa phương

4. Cán bộ QLTS tại đơn vị Tổng hợp mong muốn, khi tổng hợp báo cáo từ đơn vị cấp dưới gửi lên, xem được Sổ tài sản cố định hiển thị số liệu chi tiết theo từng đơn vị

5. Cán bộ QLTS tại đơn vị Tổng hợp mong muốn, khi tổng hợp báo cáo từ đơn vị cấp dưới gửi lên, xem được Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định hiển thị số liệu chi tiết theo từng đơn vị

6. Cán bộ QLTS tại đơn vị chủ quản, mong muốn thống kê được tài sản theo từng bộ phận sử dụng tại tất cả các đơn vị trực thuộc