Tổng Kiểm toán NN muốn in B04-H: báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ toàn ngành chi tiết đến từng đơn vị sử dụng ở mỗi loại tài sản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R61 >

Tổng Kiểm toán NN muốn in B04-H: báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ toàn ngành chi tiết đến từng đơn vị sử dụng ở mỗi loại tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng muốn xem báo cáo B04-H: Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định tại đơn vị tổng hợp - hiển thị số liệu chi tiết theo từng đơn vị con và theo từng bậc Loại tài sản.

 

Cách thực hiện

 

- Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán, kích đúp vào Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ.

- Trên bảng tham số của báo cáo, tích chọn In báo cáo tổng hợp. Trong mẫu báo cáo, chọn Mẫu nhóm theo Loại tài sản, Đơn vị.

- Nhấn Đồng ý

 

tham so bao cao B04 chi tiet loai ts

 

B04_1748