Cán bộ QLTS tại đơn vị chủ quản, mong muốn thống kê được tài sản theo từng bộ phận sử dụng tại tất cả các đơn vị trực thuộc

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R61 >

Cán bộ QLTS tại đơn vị chủ quản, mong muốn thống kê được tài sản theo từng bộ phận sử dụng tại tất cả các đơn vị trực thuộc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trên phiên bản này, phần mềm bổ sung tính năng thống kê được tài sản theo từng bộ phận sử dụng tại tất cả các đơn vị trực thuộc, đáp ứng nhu cầu thống kê số lượng máy tính trang bị tại phòng tin học của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục Bến Tre

Cách thực hiện

- Đăng nhập vào đơn vị tổng hợp tài sản (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre)

- Trên màn hình danh sách Tài sản, nhấn vào chức năng Xuất khẩu dữ liệu thống kê tin học, chương trình sẽ hiển thị bảng tham số

XuatkhauDLthongke

- Trên bảng tham số, nhập tên của bộ phận cần thống kê (tên các bộ phận ngăn cách nhau bằng dấu ";". Ví dụ: Nhập nội dung "Phòng tin học; Phòng vi tính; Phòng máy"...):

+ Có thể tìm tên chính xác của bộ phận bằng cách nhập đúng tên bộ phận đó vào ô nhập liệu (VD: Phòng tin học; Phòng máy)

+ Hoặc tìm gần đúng  theo tên bộ phận bằng cách nhập thêm ký tự % (VD: Phòng máy%;...)

- Sau khi nhập xong bộ phận cần tìm kiếm, nhấn Xuất khẩu, chương trình sẽ tự động tải về danh sách thống kê tài sản của các bộ phận đã tìm dưới dạng file excel. Mẫu xuất ra sẽ có dạng như sau:

DSThongkephongtinhoc