Phiên bản R60

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R60

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R60

1.Cán bộ QLTS tại đơn vị ngành y tế mong muốn khai báo thêm thông tin của Tài sản hoặc CCDC là thiết bị y tế để quản lý, giám sát được tình hình sử dụng thiết bị y tế

2.Cán bộ QLTS tại đơn vị chủ quản, mong muốn thống kê được tài sản theo từng bộ phận sử dụng tại tất cả các đơn vị trực thuộc

3.Cán bộ QLTS tại các đơn vị ngành y tế mong muốn in được danh sách các thiết bị y tế sử dụng tại đơn vị để quản lý giám sát tình hình sử dụng thiết bị y tế

4.Cán bộ QLTS tại các đơn vị ngành y tế mong muốn in được báo cáo tình hình tăng, giảm thiết bị y tế sử dụng tại đơn vị để quản lý giám sát tình hình sử dụng thiết bị y tế