Cán bộ QLTS tại các đơn vị ngành y tế mong muốn in được báo cáo tình hình tăng, giảm thiết bị y tế sử dụng tại đơn vị để quản lý giám sát tình hình sử dụng thiết bị y tế

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R60 >

Cán bộ QLTS tại các đơn vị ngành y tế mong muốn in được báo cáo tình hình tăng, giảm thiết bị y tế sử dụng tại đơn vị để quản lý giám sát tình hình sử dụng thiết bị y tế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép cán bộ QLTS tại các đơn vị ngành y tế in được báo cáo tình hình tăng giảm thiết bị y tế sử dụng tại đơn vị để quản lý, giám sát tình hình sử dụng thiết bị y tế.

 

Cách thực hiện

 

- Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán, kích đúp vào Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm thiết bị y tế tại đơn vị. Màn hình hiển thị bảng tham số của báo cáo

 

tham so BC tang giam TBYT

 

- Chọn kỳ báo cáo mong muốn, sau đó nhấn Đồng ý. Trên màn hình sẽ hiển thị nội dung chi tiết của báo cáo.

 

bao cao tinh hinh tang giam TBYT