Phiên bản R59

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R59

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R59

1. Cán bộ QLTS tại đơn vị QLTS và đơn vị Tổng hợp mong muốn khi in báo cáo Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng có thể xem được số liệu tổng cộng để dễ dàng kiểm tra số liệu báo cáo

2. Cán bộ QLTS tại đơn vị QLTS và đơn vị Tổng hợp mong muốn khi gửi - nhận - tổng hợp Báo cáo tình hình tăng, giảm CCDC xem được số liệu tổng cộng để dễ dàng kiểm tra số liệu báo cáo

3. Cán bộ quản lý tài sản mong muốn nhập khẩu được thông tin CCDC tồn đầu năm và ghi tăng trong năm được xuất ra từ phần mềm MIMOSA vào phần mềm QLTS.VN