Cán bộ QLTS tại đơn vị QLTS và đơn vị Tổng hợp mong muốn khi gửi - nhận - tổng hợp Báo cáo tình hình tăng, giảm CCDC xem được số liệu tổng cộng để dễ dàng kiểm tra số liệu báo cáo

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R59 >

Cán bộ QLTS tại đơn vị QLTS và đơn vị Tổng hợp mong muốn khi gửi - nhận - tổng hợp Báo cáo tình hình tăng, giảm CCDC xem được số liệu tổng cộng để dễ dàng kiểm tra số liệu báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép cán bộ quản lý tài sản tại đơn vị QLTS và đơn vị tổng hợp xem được số liệu tổng cộng theo từng phòng ban/từng đơn vị khi gửi - nhận - tổng hợp báo cáo Tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ để dễ dàng đối chiếu, kiểm tra số liệu báo cáo.

 

Cách thao tác

 

1. Đối với đơn vị quản lý tài sản: Khi lập báo cáo tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ gửi lên cấp trên, báo cáo sẽ mặc định hiển thị số liệu tổng cộng theo từng phòng ban tại đơn vị

 

bc tang giam ccdc tong cong

 

2. Đối với đơn vị tổng hợp: Khi tổng hợp báo cáo tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ từ số liệu do các đơn vị cấp dưới gửi lên, phần mềm sẽ mặc định hiển thị số liệu tổng cộng theo từng đơn vị cấp dưới đã nộp báo cáo

tong hop bao cao tinh hinh tang giam ccdc

 

Lưu ý:

- Với báo cáo đã gửi nhận, tổng hợp từ trước phiên bản R59, thì số liệu báo cáo vẫn là số liệu chưa có dòng Tổng cộng toàn đơn vị

- Trong trường hợp, khách hàng không muốn gửi - nhận và tổng hợp lại vì số lượng đơn vị gửi nhận nhiều, vui lòng liên hệ với MISA để được hỗ trợ trực tiếp