Cán bộ QLTS tại các đơn vị ngành y tế mong muốn in được danh sách các thiết bị y tế sử dụng tại đơn vị để quản lý giám sát tình hình sử dụng thiết bị y tế

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R60 >

Cán bộ QLTS tại các đơn vị ngành y tế mong muốn in được danh sách các thiết bị y tế sử dụng tại đơn vị để quản lý giám sát tình hình sử dụng thiết bị y tế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép cán bộ QLTS tại các đơn vị ngành y tế in được danh sách các thiết bị y tế đang sử dụng tại đơn vị để quản lý, giám sát tình hình sử dụng thiết bị y tế.

 

Cách thực hiện

 

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán, kích đúp vào báo cáo Danh sách thiết bị y tế sử dụng tại đơn vị. Trên màn hình sẽ hiển thị bảng tham số của báo cáo

 

tham so bao cao danh sach TBYT

 

- Chọn kỳ báo cáo, bộ phận sử dụng cần in báo cáo, nhấn Đồng ý. Trên màn hình sẽ hiển thị nội dung chi tiết của báo cáo

 

danh sach TBYT su dug tai don vi