Cán bộ QLTS tại đơn vị Tổng hợp mong muốn, khi tổng hợp báo cáo từ đơn vị cấp dưới gửi lên, xem được Sổ tài sản cố định hiển thị số liệu chi tiết theo từng đơn vị

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R61 >

Cán bộ QLTS tại đơn vị Tổng hợp mong muốn, khi tổng hợp báo cáo từ đơn vị cấp dưới gửi lên, xem được Sổ tài sản cố định hiển thị số liệu chi tiết theo từng đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tại đơn vị Tổng hợp, sau khi tổng hợp báo cáo Sổ tài sản cố định từ đơn vị cấp dưới gửi lên, trên báo cáo sẽ hiển thị số liệu chi tiết đến từng đơn vị để đáp ứng cho đơn vị tổng hợp có nhu cầu đối chiếu, kiểm tra lại số liệu của từng đơn vị cấp dưới xem có chính xác hay không.

 

so tscd tong hop chi tiet don vi