Cán bộ QLTS muốn ghi giảm những tài sản đã được đề nghị xử lý từ năm trước (hiện tại chỉ ghi giảm được những tài sản đề nghị xử lý trong năm)

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R62 >

Cán bộ QLTS muốn ghi giảm những tài sản đã được đề nghị xử lý từ năm trước (hiện tại chỉ ghi giảm được những tài sản đề nghị xử lý trong năm)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi lập chứng từ ghi giảm, cho phép cán bộ quản lý tài sản chọn được những chứng từ đề nghị xử lý đã được lập từ các năm trước đó để đáp ứng đúng nghiệp vụ thực tế phát sinh tại đơn vị

 

Hướng dẫn chi tiết

- Trên menu Tài sản, cán bộ quản lý tài sản thực hiện lập mới một chứng từ ghi giảm

- Nhấn Chọn phiếu đề nghị xử lý trên giao diện chi tiết chứng từ ghi giảm

 

chon phieu de nghi xu ly

 

- Màn hình sẽ hiển thị lên danh sách các Phiếu đề nghị xử lý đã được duyệt nhưng chưa ghi giảm tài sản với điều kiện Ngày đề nghị xử lý nhỏ hơn Ngày ghi giảm.

- Trên danh sách Phiếu đề nghị xử lý, chọn đến phiếu đề nghị xử lý mong muốn, nhấn Đồng ý

- Toàn bộ tài sản trên chứng từ đề nghị xử lý vừa chọn sẽ được đổ sang chứng từ ghi giảm hiện tại

 

them ghi giam tu de nghi xu ly

 

- Nhấn Cất và Đóng để lưu lại chứng từ Ghi giảm vừa thực hiện.