Cán bộ QLTS mong muốn khi đơn vị điều chuyển TSCĐ, CCDC giữa các tổ/nhóm trong cùng 1 phòng ban, thì khi in Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng theo phòng cha số liệu không hiển thị chứng từ điều chuyển nội bộ này

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R62 >

Cán bộ QLTS mong muốn khi đơn vị điều chuyển TSCĐ, CCDC giữa các tổ/nhóm trong cùng 1 phòng ban, thì khi in Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng theo phòng cha số liệu không hiển thị chứng từ điều chuyển nội bộ này

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để giúp đơn vị có thể dễ dàng đối chiếu số liệu giữa các báo cáo chi tiết của Tài sản và Công cụ dụng cụ theo từng phòng ban, từ phiên bản R62, khi in các báo cáo:

 

oSổ theo dõi Công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng

oSổ theo dõi Tài sản cố định tại nơi sử dụng

oSổ theo dõi Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng

oBáo cáo tình hình tăng giảm Công cụ dụng cụ

 

Nếu đơn vị chọn in theo bộ phận sử dụng mà trong bộ phận đó có chứng từ điều chuyển giữa các phòng ban con thì chứng từ điều chuyển đó sẽ không hiển thị lên các báo cáo trên.

 

Hướng dẫn chi tiết

 

- Đối với Tài sản: Xem tại đây

- Đối với Công cụ dụng cụ: Xem tại đây