Cán bộ QLTS mong muốn khi đơn vị điều chuyển tài sản giữa các tổ/nhóm trong cùng 1 phòng ban thì khi in Sổ tài sản cố định tại nơi sử dụng theo phòng cha số liệu không hiển thị chứng từ điều chuyển nội bộ này

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R62 >

Cán bộ QLTS mong muốn khi đơn vị điều chuyển tài sản giữa các tổ/nhóm trong cùng 1 phòng ban thì khi in Sổ tài sản cố định tại nơi sử dụng theo phòng cha số liệu không hiển thị chứng từ điều chuyển nội bộ này

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để giúp đơn vị có thể dễ dàng đối chiếu số liệu giữa các báo cáo chi tiết Tài sản theo từng phòng ban, từ phiên bản R62, khi in các báo cáo:

oSổ theo dõi Tài sản cố định tại nơi sử dụng

oSổ theo dõi Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng

Nếu đơn vị chọn in theo bộ phận sử dụng mà trong bộ phận đó có chứng từ điều chuyển giữa các phòng ban con thì chứng từ điều chuyển đó sẽ không hiển thị lên các báo cáo trên.

 

Ví dụ: Tại đơn vị phòng Tổng hợp (bao gồm 2 bộ phận con là Phòng Công đoàn và Phòng Bảo vệ), ngày 30/11/2015 có phát sinh chứng từ điều chuyển tài sản Máy điều hòa Medea 12000BTU từ phòng Bảo vệ sang phòng Công đoàn

 

chung tu dieu chuyen noi bo

 

- Khi in báo cáo Sổ theo dõi Tài sản cố định tại nơi sử dụng tại phòng Tổng hợp, chứng từ điều chuyển nội bộ đó sẽ không hiển thị lên báo cáo

 

So theo doi TS tai noi su dung

 

bao cao so theo doi TS