Cán bộ QLTS mong muốn in được biểu mẫu Phụ lục Tổng hợp TSCĐ đề nghị thanh lý của đơn vị HCSN, để đáp ứng nhu cầu quản lý của địa phương

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R62 >

Cán bộ QLTS mong muốn in được biểu mẫu Phụ lục Tổng hợp TSCĐ đề nghị thanh lý của đơn vị HCSN, để đáp ứng nhu cầu quản lý của địa phương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để đáp ứng nhu cầu in biểu mẫu của các đơn vị thuộc PGD U Minh Thượng - Kiên Giang, phần mềm đã bổ sung thêm mẫu Phụ lục Tổng hợp tài sản cố định đề nghị thanh lý của đơn vị HCSN giúp đơn vị tổng hợp lại được tất cả các tài sản được đề nghị thanh lý trong kỳ.

 

Hướng dẫn chi tiết

- Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán, kích đúp chuột vào báo cáo Phụ lục Tổng hợp tài sản cố định đề nghị thanh lý của đơn vị HCSN. Chương trình sẽ hiển thị bảng tham số

 

tham so phu luc tong hop

 

- Chọn kỳ báo cáo mong muốn, sau đó nhấn Đồng ý

 

phu luc tong hop tscd de nghi thanh ly