Cán bộ QLTS mong muốn in biên bản kiểm kê, sắp xếp thứ tự hiển thị tài sản theo năm ghi tăng để đáp ứng nhu cầu quản lý của địa phương

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R62 >

Cán bộ QLTS mong muốn in biên bản kiểm kê, sắp xếp thứ tự hiển thị tài sản theo năm ghi tăng để đáp ứng nhu cầu quản lý của địa phương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Từ phiên bản R62, trên chức năng kiểm kê Tài sản cố định, phần mềm đã bổ sung thêm mẫu Biên bản kiểm kê Tài sản cố định (mẫu nhóm theo loại tài sản) có phân chia các tài sản theo từng năm ghi tăng, để cán bộ quản lý tài sản quản lý được các tài sản đã sử dụng từ lâu và thực hiện thanh lý nếu cần thiết.

 

Hướng dẫn chi tiết

- Đăng nhập vào đơn vị quản lý tài sản. Trong năm làm việc, lập một chứng từ kiểm kê tài sản cố định

- Trên giao diện chứng từ kiểm kê, nhấn Báo cáo, kích đúp chuột vào Biên bản kiểm kê TSCĐ (mẫu nhóm theo loại tài sản)

 

bien ban KK TSCD nhom theo loai TS

 

bien ban kk tscd nam ghi tang

 

bien ban kk tscd ghi tang