Cán bộ QLTS muốn in Mẫu S12-X: Bảng tính hao mòn TSCĐ ban hành theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R89 >

Cán bộ QLTS muốn in Mẫu S12-X: Bảng tính hao mòn TSCĐ ban hành theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cán bộ QLTS tại các đơn vị xã/phường/thị trấn mong muốn in được Mẫu S12-X: Bảng tính hao mòn TSCĐ theo đúng biểu mẫu của Quyết định 94/2005/QĐ-BTC.

2. Hướng dẫn chi tiết

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán

Nhấn đúp vào báo cáo S12-X: Bảng tính hao mòn TSCĐ (Theo Chế độ kế toán xã)

Thiết lập các thông tin trên tham số, sau đó nhấn Đồng ý

tham so bc s12x

 

bao cao s12x