Cán bộ QLTS của đơn vị chủ quản muốn tổng hợp được Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin mã đơn vị) nhóm theo loại tài sản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R89 >

Cán bộ QLTS của đơn vị chủ quản muốn tổng hợp được Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin mã đơn vị) nhóm theo loại tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi xem Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin mã đơn vị), cán bộ QLTS của đơn vị chủ quản muốn báo cáo tổng hợp nhóm theo loại tài sản chung để thuận tiện hơn khi theo dõi tài sản của các đơn vị cấp dưới.

2. Hướng dẫn chi tiết

Đăng nhập vào đơn vị quản lý tài sản A

Vào menu Danh mục\Loại tài sản

Thêm mới một loại tài sản là con của một loại tài sản sẵn có trên danh mục

them lts

(Lưu ý: Việc thêm loại tài sản con là tùy thuộc vào nhu cầu quản trị của từng đơn vị. Các đơn vị không có nhu cầu theo dõi chi tiết thì không cần thực hiện việc thêm loại tài sản con này)

Khai báo tài sản vào loại tài sản mới thêm

them ts vao lts moi

Tương tự, đăng nhập vào đơn vị quản lý tài sản B (đơn vị B có cùng đơn vị chủ quản với đơn vị A) và thực hiện thêm loại tài sản, khai báo tài sản giống như đã thực hiện tại đơn vị A.

Đăng nhập vào đơn vị tổng hợp tài sản (là đơn vị chủ quản của đơn vị A và đơn vị B)

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo quản trị

Nhấn đúp vào Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin mã đơn vị)

Thiết lập chế độ In báo cáo tổng hợp, nhấn Đồng ý

bao cao tinh hinh tang giam ma don vi

Trên báo cáo in tại đơn vị tổng hợp, những loại tài sản của đơn vị cấp dưới đã khai báo nếu có Mã loại tài sảnTên loại tài sản giống nhau sẽ được hiển thị gộp chung lại thành một loại tài sản.

gom nhom lts