Cán bộ QLTS của đơn vị chủ quản muốn gửi nhận Báo cáo sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng theo kỳ năm để tiện theo dõi và quản lý

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R89 >

Cán bộ QLTS của đơn vị chủ quản muốn gửi nhận Báo cáo sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng theo kỳ năm để tiện theo dõi và quản lý

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Cán bộ QLTS của đơn vị chủ quản muốn in được báo cáo tổng hợp và gửi nhận Báo cáo sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng theo kỳ năm để tiện theo dõi và quản lý.

2. Hướng dẫn chi tiết

* In báo cáo tổng hợp

Đăng nhập vào đơn vị tổng hợp tài sản

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán

Nhấn đúp vào báo cáo Sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng

Chuyển sang chế độ In báo cáo tổng hợp, thiết lập các tham số báo cáo

Nhấn Đồng ý

in so theo doi TSCD

 

bao cao s32 tong hop

 

* Gửi - nhận báo cáo theo kỳ Cả năm

Đăng nhập vào đơn vị quản lý tài sản

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

Nhấn Lập báo cáo

Trên danh sách báo cáo lập gửi theo kỳ Cả năm, lọc tìm báo cáo Sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng

Tích chọn báo cáo Sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng, nhấn Lập báo cáo

tong hop bc s32

Sau khi lập báo cáo thành công, nhấn Gửi báo cáo để gửi báo cáo đã lập lên đơn vị cấp trên

gui bc s32 len cap tren

Đăng nhập vào đơn vị tổng hợp tài sản

Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo cấp dưới gửi lên

Nhấn Xem để kiểm tra số liệu báo cáo Sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng mà các đơn vị cấp dưới đã nộp

Phê duyệt hoặc Từ chối báo cáo của các đơn vị cấp dưới.

* Tổng hợp báo cáo

Tại menu Tổng hợp báo cáo, chuyển sang màn hình Tổng hợp báo cáo

Nhấn Tổng hợp báo cáo

Trên danh sách báo cáo tổng hợp theo kỳ Cả năm, lọc tìm báo cáo Sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng

Tích chọn báo cáo Sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng, nhấn Tiếp tục

buoc 1 tong hop bc s32

Chọn các đơn vị có trạng thái là Nộp đủ để lập báo cáo tổng hợp

Nhấn Tiếp tục

chon dv tong hop bc s32

Nhấn Lập báo cáo

luu tru bc s32

Sau khi đã tổng hợp xong, nhấn Xem để kiểm tra lại báo cáo đã tổng hợp

Nhấn Gửi báo cáo để gửi báo cáo tổng hợp lên đơn vị cấp trên

xem va gui bc s32