Phiên bản R89

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R89

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề phát triển trong phiên bản R89        

Nghiệp vụ mới

1. Cán bộ QLTS muốn in được Mẫu S11-X: Sổ tài sản cố định ban hành theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC

2. Cán bộ QLTS muốn in Mẫu S12-X: Bảng tính hao mòn TSCĐ ban hành theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC

 

Nghiệp vụ thay đổi

1. Cán bộ QLTS của đơn vị chủ quản muốn tổng hợp được Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin mã đơn vị) nhóm theo loại tài sản

2. Cán bộ QLTS của đơn vị chủ quản muốn gửi nhận Báo cáo sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng theo kỳ năm để tiện theo dõi và quản lý