Khi xem Sổ tài sản cố định, cán bộ QLTS muốn biết giá trị còn lại của tất cả tài sản của đơn vị để xác định giá trị bảo hiểm tài sản chính xác

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R90 >

Khi xem Sổ tài sản cố định, cán bộ QLTS muốn biết giá trị còn lại của tất cả tài sản của đơn vị để xác định giá trị bảo hiểm tài sản chính xác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi xem Sổ tài sản cố định, cán bộ QLTS muốn biết giá trị còn lại của tất cả tài sản đang sử dụng tại đơn vị để xác định giá trị bảo hiểm tài sản chính xác.

2. Hướng dẫn chi tiết

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo quản trị

Nhấn đúp vào báo cáo Sổ tài sản cố định (Mẫu hiển thị giá trị còn lại)

Thiết lập các thông tin trên tham số, sau đó nhấn Đồng ý

tham so bao cao So tscd hien thi gtcl

bc so tscd hien thi gtcl