Phiên bản R90

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R90

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề phát triển trong phiên bản R90

Nghiệp vụ mới

Khi xem Sổ tài sản cố định, cán bộ QLTS muốn biết giá trị còn lại của tất cả tài sản của đơn vị để xác định giá trị bảo hiểm tài sản chính xác