Phiên bản R91

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R91

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phiên bản này sửa một số lỗi trên các màn hình chức năng sau

 

1. Danh sách tài sản: In tem TSCĐ

2. Tài sản: Chức năng nhập khẩu

3. Tra cứu tài sản: Tra cứu đến ngày chi tiết

4. Danh sách CCDC: Khai báo CCDC

5. Kiểm kê CCDC: Xử lý kết quả kiểm kê