Khi lập Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng, cán bộ QLTS muốn theo dõi tài sản theo bộ phận trực tiếp sử dụng để theo dõi cụ thể, chính xác

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R92 >

Khi lập Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng, cán bộ QLTS muốn theo dõi tài sản theo bộ phận trực tiếp sử dụng để theo dõi cụ thể, chính xác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi in Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng, cán bộ QLTS của một phòng ban/bộ phận sử dụng cha muốn biết từng tài sản là thuộc phòng ban/bộ phận sử dụng con nào để theo dõi cụ thể, chính xác.

2. Hướng dẫn chi tiết

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán

Nhấn đúp vào báo cáo Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng

Trên tham số báo cáo:

Chọn Bộ phận SD là phòng ban/bộ phận sử dụng cha

Tích chọn tham số Nhóm theo BPSD chi tiết

Nhấn Đồng ý

in bc s32

 

Trên báo cáo, số liệu sẽ hiển thị chi tiết đến từng phòng ban/bộ phận sử dụng con

bc s32 R92

bc s32 r92 1