Phiên bản R92

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R92

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề phát triển trong phiên bản R92

Nghiệp vụ thay đổi

1. Khi lập mẫu 03-DM/TSNN, cán bộ QLTS muốn đề nghị xử lý tất cả các tài sản khác (ngoại trừ đất, nhà và ô tô) để cấp trên phê duyệt được đầy đủ

2. Khi lập Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng, cán bộ QLTS muốn theo dõi tài sản theo bộ phận trực tiếp sử dụng để theo dõi cụ thể, chính xác