Khi lập mẫu 03-DM/TSNN, cán bộ QLTS muốn đề nghị xử lý tất cả các tài sản khác (ngoại trừ đất, nhà và ô tô) để cấp trên phê duyệt được đầy đủ

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R92 >

Khi lập mẫu 03-DM/TSNN, cán bộ QLTS muốn đề nghị xử lý tất cả các tài sản khác (ngoại trừ đất, nhà và ô tô) để cấp trên phê duyệt được đầy đủ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi lập mẫu 03-DM/TSNN, cán bộ QLTS muốn báo cáo hiển thị được đầy đủ các tài sản đã thực hiện đề nghị xử lý trong năm (ngoại trừ tài sản đất, nhà, ô tô), không phân biệt nguyên giá của tài sản trên 500 triệu hay dưới 500 triệu.

2. Hướng dẫn chi tiết

Trong năm làm việc, thực hiện lập chứng từ đề nghị xử lý cho một số tài sản tại đơn vị

Vào menu Tài sản\Khác\Đề nghị xử lý

Nhấn Thêm

lap de nghi xu ly moi

Thêm tài sản vào chứng từ

Nhấn Cất và Đóng

them chung tu dnxl

 

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo kê khai TSNN

Nhấn đúp vào báo cáo Mẫu số 03-DM_TSNN - Danh mục tài sản (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô) đề nghị xử lý

Thiết lập tham số báo cáo, sau đó nhấn Đồng ý

in bc 03dm

 

Trên báo cáo sẽ hiển thị đầy đủ các tài sản đã được lập đề nghị xử lý trong năm (ngoại trừ tài sản đất, nhà và ô tô), không phân biệt nguyên giá tài sản trên 500 triệu hay dưới 500 triệu

bc 03dm