Phiên bản R88

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R88

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề phát triển trong phiên bản R88

Nghiệp vụ thay đổi

1. Khi thực hiện trao đổi thông tin với CSDL quốc gia, trong trường hợp xuất dữ liệu tài sản nhà, đất, cán bộ QLTS muốn thông tin về diện tích của tài sản đất và nhà được làm tròn để trao đổi thông tin chính xác

 

Tiện ích

1. Khi khai báo tài sản là nhà, cán bộ QLTS mong muốn không phải chọn lại cấp hạng nhà trên tab "Thông tin kê khai" để tránh sai sót

2. Khi thực hiện chức năng trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN, cán bộ QLTS muốn tài sản đất xuất ra file xml đúng loại tài sản trên chương trình ĐKTS

3. Khi thực hiện chức năng trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN, cán bộ QLTS muốn biết kết quả số lượng tài sản xuất khẩu thành công