Khi thực hiện chức năng trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN, cán bộ QLTS muốn tài sản đất xuất ra file xml đúng loại tài sản trên chương trình ĐKTS

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R88 >

Khi thực hiện chức năng trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN, cán bộ QLTS muốn tài sản đất xuất ra file xml đúng loại tài sản trên chương trình ĐKTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi thực hiện chức năng trao đổi thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN, cán bộ QLTS muốn các tài sản thuộc loại đất xuất ra file .xml theo đúng loại tài sản đã quy định trên phần mềm ĐKTS để có thể thực hiện trao đổi thông tin chính xác.

2. Hướng dẫn chi tiết

Trên màn hình danh sách tài sản, nhấn Thêm

Thêm mới 1 tài sản thuộc loại Quyền sử dụng đất, khai báo đầy đủ các thông tin bắt buộc ở tab Thông tin chung

Chuyển sang tab Thông tin kê khai, khai báo các trường thông tin bắt buộc. Trong đó, mã loại tài sản đất khi xuất ra file .xml sẽ phụ thuộc vào Mục đích sử dụng đất đã khai báo trên tab này

khai bao ts dat

* Tham khảo danh sách Mã loại tài sản đất tương ứng với Mục đích sử dụng đất

list muc dich sd dat