Phiên bản R87

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R87

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề phát triển trong phiên bản R87

Cán bộ QLTS tại đơn vị Phòng tài chính muốn tổng hợp Biểu số 03 - Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp chi tiết theo từng Khối đơn vị