Khi khai báo tài sản là nhà, cán bộ QLTS mong muốn không phải chọn lại cấp hạng nhà trên tab "Thông tin kê khai" để tránh sai sót

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R88 >

Khi khai báo tài sản là nhà, cán bộ QLTS mong muốn không phải chọn lại cấp hạng nhà trên tab "Thông tin kê khai" để tránh sai sót

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi khai báo tài sản là nhà, cán bộ QLTS mong muốn thông tin Cấp hạng nhà tại tab "Thông tin kê khai" tự động hiển thị cấp hạng nhà tương ứng với loại tài sản đã khai báo để không phải chọn lại, tránh sai sót.

2. Hướng dẫn chi tiết

Trên màn hình danh sách tài sản, nhấn Thêm

Thêm mới 1 tài sản thuộc loại Nhà, khai báo đầy đủ các thông tin bắt buộc ở tab Thông tin chung

Chuyển sang tab Thông tin kê khai, trường Cấp hạng nhà sẽ tự động hiển thị theo loại tài sản nhà tương ứng

Khai báo các thông tin bắt buộc ở tab Thông tin kê khai

Nhấn Cất để lưu lại tài sản.

khai bao ts nha