Chuyển sang Lô tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Danh sách tài sản >

Chuyển sang Lô tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Để đáp ứng nhu cầu quản lý và sử dụng của các đơn vị, phần mềm bổ sung thêm chức năng chuyển đổi từ một tài sản có số lượng lớn đã khai báo vào chương trình trước đó thành tài sản theo lô, giúp cán bộ QLTS thuận tiện hơn khi thực hiện các chứng từ phát sinh liên quan đến một số tài sản thuộc lô tài sản.

 

Điều kiện để tài sản có thể chuyển đổi được sang tài sản theo lô

o Là tài sản có số lượng lớn hơn 1

o Là tài sản chỉ tính hao mòn

o Không phải là tài sản kê khai (tức thông tin kê khai là loại Tài sản khác dưới 500 triệu)

o Không thuộc nhóm loại TS sau:

Với Thông tư 162 là các nhóm sau: Nhà, Vật kiến trúc, Quyền sử dụng đất

Với Quyết định 32 là các nhóm sau: Nhà, vật kiến trúc, Giá trị quyền sử dụng đất

 

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Trên màn hình danh sách tài sản, tích chọn vào một tài sản có số lượng lớn hơn 1 đã khai báo vào chương trình trước đó

Nhấn vào Tiện ích, chọn chức năng Chuyển tài sản theo lô

 

R104.24

 

 

Tại bước này, cho phép người dùng nhìn được các thông tin của lô tài sản sẽ chuyển sang. Các thông tin Mã lô, Tên lô, Ký tự đầu, ... phần mềm lấy mặc định theo tài sản đã khai báo lúc đầu và người dùng có thể sửa lại các thông tin này. Riêng các thông tin Số lượng, Giá trị một tài sản, Tổng nguyên giá lấy đúng theo giá trị của tài sản đã khai báo ban đầu và không sửa được.

Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước 2

 

R104.25

 

Tại Bước 2, người dùng có thể xem được các tài sản con trong lô sẽ sinh ra sau khi kết thúc quá trình chuyển đổi, các thông tin của 1 tài sản bao gồm: Mã tài sản, Nguyên giá, Hao mòn lũy kế, Giá trị còn lại, Bộ phận sử dụng...

Nhấn Thực hiện để tiến hành chuyển đổi tài sản sang lô tài sản

 

R104.26

 

Tại Bước 3 của tiến trình chuyển đổi, người dùng có thể xem chi tiết hơn đến các phát sinh liên quan của lô tài sản vừa thực hiện chuyển đổi. Các chứng từ liên quan sẽ tự động chia tài sản có số lượng lớn đã khai báo ban đầu thành các dòng tài sản theo lô tương ứng

 

R104.28

 

Thông tin Số chứng từ sinh thêm thể hiện số lượng chứng từ phát sinh thêm cho các tài sản theo lô sau khi chuyển đổi (trong trường hợp tài sản lúc đầu có phát sinh Đánh giá lại)

Sau khi kiểm tra hết các thông tin trên lô tài sản mới, nhấn Đóng để kết thúc quá trình

Trên màn hình danh sách tài sản, tài sản sau khi chuyển sang lô sẽ hiển thị như sau

 

R104.27