Cán bộ QLTS mong muốn gửi - nhận - tổng hợp mẫu: Mẫu số C55a-HD: Bảng tính hao mòn để đáp ứng yêu cầu của đơn vị chủ quản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R67 >

Cán bộ QLTS mong muốn gửi - nhận - tổng hợp mẫu: Mẫu số C55a-HD: Bảng tính hao mòn để đáp ứng yêu cầu của đơn vị chủ quản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Để đáp ứng nhu cầu Gửi - Nhận - Tổng hợp báo cáo C55a-HD: Bảng tính hao mòn TSCĐ qua phần mềm QLTS.VN, từ phiên bản R67, phần mềm bổ sung thêm báo cáo C55a-HD: Bảng tính hao mòn TSCĐ trên danh sách các báo cáo gửi, nhận, tổng hợp.

 

 

Cách thao tác

 

1. Gửi báo cáo

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Nhấn vào chức năng Tính hao mòn trên thanh menu, lập một chứng từ tính hao mòn cho năm làm việc hiện tại

Nhấn Cất/Cất và Đóng để lưu lại chứng từ

 

them chung tu tnh HM

 

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên, nhấn vào nut lap bao cao

Trên danh sách báo cáo, tích chọn báo cáo C55a-HD_Bảng tính hao mòn TSCĐ

Nhấn Lập báo cáo

 

lap bao cao c55a

 

Khi báo cáo đã lập xong, tại màn hình danh sách báo cáo gửi cấp trên, nhấn Gửi báo cáo

Sau khi gửi, trạng thái của báo cáo sẽ cập nhật thành Đã gửi, chờ phê duyệt

 

2. Nhận báo cáo

 

Đăng nhập vào đơn vị nhận báo cáo của đơn vị vừa thực hiện gửi báo cáo tại bước trên

Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên, thực hiện phê duyệt báo cáo C55a-HD mà đơn vị cấp dưới đã nộp

 

phe duyet bao cao c55a

Sau khi thực hiện phê duyệt, trạng thái của báo cáo sẽ chuyển sang Đã duyệt

 

 

3. Tổng hợp báo cáo

 

Tại đơn vị tổng hợp trên, sau khi phê duyệt xong báo cáo C55a-HD của cấp dưới gửi lên, chuyển sang màn hình chức năng Tổng hợp báo cáo

Nhấn vào Nut tong hop bao cao

Trên danh sách báo cáo tổng hợp, tích chọn báo cáo C55a-HD_Bảng tính hao mòn TSCĐ

Nhấn Lập báo cáo

 

tong hop bc c55

 

Tại bước Chọn đơn vị, tích chọn các đơn vị cấp dưới đã nộp báo cáo C55a-HD, sau đó nhấn Lập báo cáo

Sau khi tổng hợp xong, báo cáo sẽ hiển thị ở màn hình danh sách báo cáo tổng hợp ở trạng thái Chưa gửi